Vedtekter


VAKSDAL TURLAG

Lokallag av Bergen og Hordaland Turlag


§1 Formål

Vaksdal Turlag er et lokallag av Bergen og Hordaland Turlag og samordner sin virksomhet med Bergen og Hordaland Turlag.  Vaksdal Turlag skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt og naturvennlig friluftsliv på områder i tilknytning til Vaksdal Turlag virksomhet.


§2 Arbeidsområde og medlemsområde

Vaksdal Turlag inngår avtale med Bergen og Hordaland Turlag hvor organisatoriske forhold, gjensidige forpliktelser og lokallagets medlemsområde og virkeområde er angitt.  


Medlem av laget er alle som er medlem av Bergen og Hordaland Turlag/DNT innenfor det avtalte medlemsområdet.


Medlemskontingenten blir fastsatt av Bergen og Hordaland Turlag.  Medlemskontingenten blir fordelt mellom Vaksdal Turlag, Bergen og Hordaland og DNT sentralt etter en fastsatt fordelingsnøkkel.


§3 Årsmøte

Årsmøte holdes innen 20. februar.  Det innkalles med minst 14 dagers varsel.  Framlegg til årsmøte må være styret i hende innen utgangen av desember måned. Bare

saker som er nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøtet.  Årsmøtedokumentene skal være tilgjengelig på lokallaget sin hjemmeside (og evt. i utskrevet format på bibliotek eller lignende) fra det tidspunkt årsmøtet er kunngjort.  Papirformat skal deles ut på årsmøtet.


Årsmøtet behandler:

  1. Årsmelding
  2. Revidert Regnskap *
  3. Fremsatte forslag
  4. Valg på:
  • Leder for 1 år
  • Styremedlemmer for 2 år
  • Revisor for 1 år *
  • Valgkomité medlemmer for 3 år


For medlemmer som ikke har mulighet å stille på årsmøte er det mulig å gi stemmeretten til annet medlem som er tilstede på årsmøte.  Dette må i så fall gjøres skriftlig, og skriftlig tillatelse må medbringes på årsmøte.


Alle medlemmer fra 15 år og eldre er stemmeberettiget.


Styret legger fram budsjett til orientering.


* Det er ikke krav til autorisert revisor.


Årsmøtepapirer oversendes til Bergen og Hordaland Turlag etter behandling.


§4 Ekstraordinært årsmøte

Etter vedtak i styret eller etter skriftlig krav fra minst 10% av medlemmene holdes ekstraordinært årsmøte.


Det innkalles med minst 14 dagers varsel.  I innkallingen nevnes de saker som skal behandles.  Dokumentene skal være tilgjengelig fra det tidspunkt møtet er kunngjort.


§5 Styret

Vaksdal Turlag ledes av et styre.


Styret skal sørge for forsvarlig organisering av lokallaget.


Styret innkalles av styrets leder eller av 2 styremedlemmer i fellesskap.


Styret som velges av årsmøtet, har en styreleder og 6 styremedlemmer.
Så langt det er mulig skal det innstilles ett styremedlem fra hver av bygdene; Stamnes, Eksingedalen, Bergsdalen, Vaksdal, Stanghelle og Dale.


Styreleder kan gjenvelges for ett år av gangen.

De øvrige styremedlemmer kan gjenvelges på årsmøte for 2 år av gangen.
Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år, slik at det blir ett års overlapping.


Medlemmer av styret kan uten avbrudd inneha samme årsmøte valgt tillitsverv i maksimalt i 8 år.


Styret kan fatte vedtak når minst (50% + 1) medlemmer stemmer for vedtaket.


Styreleder sammen med et styremedlem forplikter Vaksdal Turlag med sin underskrift.


§6 Arbeidsgrupper

Til å hjelpe seg med arbeidet kan styret oppnevne arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er ansvarlig ovenfor styret. En representant fra styret bør være medlem i hver arbeidsgruppe. Styret oppnevner hvert år medlemmer til arbeidsgruppene.


§7 Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer.


Årsmøtet velger 3 medlemmer og ett varamedlem for 3 år

Valgkomiteen velger selv sin leder for ett år.

For å sikre kontinuitet i valgkomiteen skal ett medlem være på valg hvert år, medlemmet som er på valg har da sittet i valgkomiteen i 3 år.


Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til følgende tillitsverv:

- Styreleder

- Styremedlemmer

Forslag til kandidater kan fremsettes av medlemmer av laget fra det året medlemmet fyller 15 år.


Senest 14 dager før årsmøtet skal valgkomiteen fremlegge sin liste over kandidater for kommende valg.


§8 Vedtektsendring

Endring av vedtektene vedtas av minst 2/3 av de fremmøtte på årsmøtet.  Forslag på vedtektsendringe må først ha vært til uttalelse i styret i Bergen og Hordaland Turlag.  Forslag på vedtektsendringer må være styret i hende innen utgangen av desember.


§9 Oppløsning

Oppløsning av Vaksdal Turlag må vedtas av to årsmøter og minst ¾ av de fremmøtte på årsmøtet og ekstraordinært årsmøte må stemme for oppløsning.


Ved oppløsning overføres lagets formue og eiendeler til Bergen og Hordaland Turlag.